Đóng góp cộng đồng

Contribution Social

Là một thành viên của cộng đồng quốc tế và khu vực, chúng tôi phấn đấu để có được lòng tin của cộng đồng. Là một phần của tổng thể, trong năm 2004 chúng tôi tuyên bố gia nhập Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và đạt được Chứng nhận SA 8000 (**), là Tập đoàn đầu tiên đạt thành tích trên của ngành Công nghiệp bán lẻ Nhật Bản. AEON cũng đã nhận được nhiều chứng nhận quốc tế về việc tôn trọng Nhân quyền và nỗ lực giải quyết các vấn đề về lao động.

(*): Một sáng kiến của Liên Hiệp Quốc nhằm yêu cầu các công ty tại từng quốc gia tuân theo và áp dụng các nguyên tắc về Nhân quyền, lao động, môi trường và việc chống tham nhũng.

(**): Tiêu chuẩn xác định việc bảo hộ Nhân quyền cơ bản cho người lao động trong thị trường quốc tế. “SA” là viết tắt của “Sự tín nhiệm từ xã hội”.