AEON BÌNH DƯƠNG CANARY

Tuyến 1: Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một

Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary (Công Viên Thanh Lễ đến Công viên Phú Cường)

Lượt Công Viên Thanh Lễ (Điểm xuất phát) Ngã Ba Đại Lộ  Bình Dương  - Huỳnh Văn Lũy Công ty Hoàng Gia  Cát Tường Bệnh Viện  Y học cổ truyền Chùa Bà  Thiên Hậu Công viên Phú Cường Ghi chú
1 8:05 8:07 8:09 8:10 8:13 8:14 Tối đa 51 chỗ
2 9:45 9:47 9:49 9:50 9:53 9:54 Tối đa 51 chỗ
3 11:05 11:07 11:09 11:10 11:13 11:14 Tối đa 51 chỗ
4 14:30 14:32 14:34 14:35 14:38 14:39 Tối đa 51 chỗ
5 15:05 15:07 15:09 15:10 15:13 15:14 Tối đa 51 chỗ
6 16:05 16:07 16:09 16:10 16:13 16:14 Tối đa 51 chỗ
7 17:05 17:07 17:09 17:10 17:13 17:14 Tối đa 51 chỗ
8 18:42 18:44 18:46 18:47 18:50 18:51 Tối đa 51 chỗ

Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một (Công viên Phú Cường đến Công viên Thanh Lễ)

Công viênnPhú Cường Chùa Bà nThiên Hậu Bệnh Viện nY học cổ truyền Công ty Hoàng Gia nCát Tường Ngã Ba Đại Lộ nBình Dương n- Huỳnh Văn Lũy Công ViênnThanh Lễn(Điểm xuất phát) Ghi chú
1 9:17 9:19 9:22 9:23 9:25 9:30 Tối đa 51 chỗ
2 10:43 10:45 10:48 10:49 10:51 10:56 Tối đa 51 chỗ
3 12:28 12:30 12:33 12:34 12:36 12:41 Tối đa 51 chỗ
4 12:43 12:45 12:48 12:49 12:51 12:56 Tối đa 51 chỗ
5 15:43 15:45 15:48 15:49 15:51 15:56 Tối đa 51 chỗ
6 16:28 16:30 16:33 16:34 16:36 16:45 Tối đa 51 chỗ
7 18:18 18:20 18:23 18:24 18:26 18:35 Tối đa 51 chỗ
8 19:58 20:00 20:03 20:04 20:06 20:15 Tối đa 51 chỗ

Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary (Nhà sách Bình Minh đến Aeon Mall Canary)

Nhà sáchnBình Minh Ngã Ba nLò Chén Bến xenkhách Bình Dương Sân vận độngnGò Đậu Tòa nhànBecamex Tower Aeon Mall Canaryn(Điểm đến) Ghi chú
1 8:15 8:18 8:21 8:22 8:25 8:40 Tối đa 51 chỗ
2 9:55 9:58 10:01 10:02 10:05 10:20 Tối đa 51 chỗ
3 11:15 11:18 11:21 11:22 11:25 11:40 Tối đa 51 chỗ
4 14:40 14:43 14:46 14:47 14:50 15:05 Tối đa 51 chỗ
5 15:15 15:18 15:21 15:22 15:25 15:40 Tối đa 51 chỗ
6 16:15 16:18 16:21 16:22 16:25 16:40 Tối đa 51 chỗ
7 17:15 17:18 17:21 17:22 17:25 17:38 Tối đa 51 chỗ
8 18:52 18:55 18:58 18:59 19:02 19:15 Tối đa 51 chỗ

Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một (Aeon mall Canary đến Nhà sách Bình Minh)

Aeon Mall Canary Tòa nhànBecamex Tower Sân vận độngnGò Đậu Bến xenkhách Bình Dương Ngã Ba nLò Chén Nhà sáchnBình Minh Ghi chú
1 8:49 9:09 9:11 9:12 9:14 9:17 Tối đa 51 chỗ
2 10:15 10:35 10:37 10:38 10:40 10:43 Tối đa 51 chỗ
3 12:00 12:20 12:22 12:23 12:25 12:28 Tối đa 51 chỗ
4 12:15 12:35 12:37 12:38 12:40 12:43 Tối đa 51 chỗ
5 15:15 15:35 15:37 15:38 15:40 15:43 Tối đa 51 chỗ
6 16:00 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 Tối đa 51 chỗ
7 17:50 18:10 18:12 18:13 18:15 18:18 Tối đa 51 chỗ
8 19:30 19:50 19:52 19:53 19:55 19:58 Tối đa 51 chỗ

Lượt chữ hồng chỉ hoạt động vào thứ 7

1. Công viên Thanh Lễ :563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy:400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

3. Công ty Hoàng Gia Cát Tường:Công viên đối diện địa chỉ 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương ( BIDV Bình Dương).

4. Bệnh viện y học cổ truyền:186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

5. Chùa Bà Thiên Hậu:494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

6. Công viên Phú Cường:534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

7. Nhà sách Bình Minh:604 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

8. Ngã Ba Lò Chén:810A đường CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

9. Bến xe Bình Dương:Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

10. Sân vận động Gò Đậu:Đường 30 tháng 4, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

11. Tòa nhà Becamex:230 Đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

12. Tòa nhà Sora Gardens 1:Lô C18 Đại lộ Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.13. Aeon Mall

Tuyến 2: Thủ Dầu Một → Aeon Mall Canary

1. Công viên Thanh Lễ :563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy:400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Aeon Mall Canary → Thủ Dầu Một

Tòa nhà Becamex Tower Sân vận động Gò Đậu Bến xe khách Bình Dương Ngã Ba Lò Chén Nhà sách Bình Minh
1 8:49 9:09 9:11 9:12 9:14 9:17 Tối đa 51 chỗ
2 10:15 10:35 10:37 10:38 10:40 10:43 Tối đa 51 chỗ
3 12:00 12:20 12:22 12:23 12:25 12:28 Tối đa 51 chỗ
4 12:15 12:35 12:37 12:38 12:40 12:43 Tối đa 51 chỗ
5 15:15 15:35 15:37 15:38 15:40 15:43 Tối đa 51 chỗ
6 16:00 16:20 16:22 16:23 16:25 16:28 Tối đa 51 chỗ
7 17:50 18:10 18:12 18:13 18:15 18:18 Tối đa 51 chỗ

1. Công viên Thanh Lễ :563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy:400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

3. Công ty Hoàng Gia Cát Tường:Công viên đối diện địa chỉ 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương ( BIDV Bình Dương).

4. Bệnh viện y học cổ truyền:186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

5. Chùa Bà Thiên Hậu:494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

6. Công viên Phú Cường:534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

12. Tòa nhà Sora Gardens 1:Lô C18 Đại lộ Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.13. Aeon Mall